Na podstawie art. 6c ust. 3c, 3e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1297) – dalej u.c.p.g., Wójt Gminy Kurów zawiadamia właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, położonych na terenie Gminy Kurów, o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, m. in. od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz zawarcia umowy z wykonawcą wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości z terenu Gminy Kurów" na okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

W związku z powyższym wyznacza się termin od 7 lipca 2022 r. do 12 września 2022 r. na:

  1. złożenie oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli właściciel nieruchomości jest objęty tym systemem;
  2. odwołanie oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli nieruchomość jest wyłączona z tego systemu na podstawie tego oświadczenia.

W pisemnym oświadczeniu, o którym mowa wyżej, właściciel nieruchomości wskazuje przedsiębiorcę, z którym zawarł umowę, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 u.c.p.g., oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia.

Wskazujemy także, że postanowienia zawartej umowy z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, wpisanym do rejestru działalności regulowanej muszą zapewniać odbiór wszystkich frakcji odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kurów oraz w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ust. 1 ww. ustawy.

Oświadczenia, o których mowa powyżej, są skuteczne od dnia, w którym zaczęła obowiązywać następna umowa w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, i nie mogą być odwołane przez okres obowiązywania tej umowy (tj.: od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.).

Wójt Gminy Kurów
Arkadiusz Małecki

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości, poprzez zamieszczenie jej w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej urzędu gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kurów.