Baner - Centralna Ewidencja Emisyjności BudynkówPrzypominamy, że dnia 30 czerwca 2022 roku upływa termin na zgłoszenie do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) źródła ciepła i spalania paliw o mocy do 1 MW. Każdy właściciel lub zarządca budynku / lokalu ma obowiązek złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw. Deklaracje można złożyć w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Kurów lub za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, dostępnego pod adresem https://zone.gunb.gov.pl/

Wzory druków deklaracji do pobrania dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy Kurów oraz poniżej.

Więcej informacji o CEEB pod linkiem: https://www.gunb.gov.pl

Przesłanie danych jest obowiązkowe. Za brak zgłoszenia lub przekroczenie dopuszczalnych terminów zgłoszenia zgodnie z art. 27h ust.1 ustawy z 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw będą groziły kary grzywny.