Dodatek na pelet drzewny, drewno kawałkowe, biomasę, skroplony gaz LPG do celów grzewczych oraz olej (nie dotyczy gazu z gazociągu, ani ciepła z sieci ciepłowniczej.

20 września 2022 r. weszła w życie ustawa z 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, która wprowadza m. in. dodatki dla gospodarstw domowych ogrzewanych drewnem, skroplonym gazem LPG albo olejem, wydane zostało również rozporządzenie określające wzór wniosku o dodatek (wzór wniosku w załączniku).

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

  • 3000 zł – kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego albo
  • 1000 zł – kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane drewnem kawałkowym albo
  • 500 zł – kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo
  • 2000 zł – kocioł olejowy.

Zgodnie z ustawą w przypadku gdy pod jednym adresem zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

Wnioski będzie można złożyć do 30 listopada 2022 r. Wnioski będzie można składać w wersji papierowej w w obu budynkach OPS Kurów – przy ul. Lubelskiej 45 oraz w budynku na placu gminnym przy ul. Lubelskiej 35. Wnioski można składać też przez platformę e-PUAP (podpisane profilem zaufanym). Na dzień dzisiejszy w e-PUAP nie ma aktywnego formularza wniosku.

Skorzystanie z dodatku wymaga wywiązania się z obowiązku zgłoszenia źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Można tego dokonać w Urzędzie Gminy.