Uprzejmie informuję, że w dniu 21 września 2020 roku (poniedziałek) o godz. 11.00 w Świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Kurowie, ul. Kilińskiego 2 odbędzie się posiedzenie członków Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości, szczegółowych warunków, trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy ulic w Kurowie.
  6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kurów w roku szkolnym 2020/2021.
  7. Projekty organizacyjne szkół i przedszkola w gminie, na rok szkolny 2020/2021 – informacja dyrektorów placówek oświatowych.
  8. Informacja o stanie przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego.
  9. Przedstawienie dokumentacji zawierającej studium historyczno-heraldyczne Gminy Kurów.
  10. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji
/-/ Tomasz Nesterowicz