Uprzejmie informuję, że w dniu 21 września 2020 roku (poniedziałek) o godz. 13.00 w Świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Kurowie, odbędzie się posiedzenie członków Komisji Budżetu, Finansów, Mienia Komunalnego i Inicjatyw Społecznych.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości, szczegółowych warunków, trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy ulic w Kurowie.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kurów w roku szkolnym 2020/2021.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Kurowie na rzecz Gminy Kurów.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Kurowie przy ul. Głowackiego na rzecz użytkownika wieczystego.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Kurowie.
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Kurowie, stanowiącej własność Gminy Kurów.
 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Klementowicach, stanowiącej własność Gminy Kurów.
 12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Klementowicach, stanowiącej własność Gminy Kurów.
 13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na rok 2020-2038.
 14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2020.
 15. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji
/-/ Grzegorz Kukier