Działając na podstawie § 54 ust. 2 Statutu Gminy Kurów (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2018 r., poz. 4956), uprzejmie informuję, że w dniu 8 lipca 2020 roku (środa) o godz. 11.00 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kurowie - (sala gimnastyczna), odbędzie się wspólne posiedzenie członków:

 • Komisji Budżetu, Finansów, Mienia Komunalnego i Inicjatyw Społecznych,
 • Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia (przewodniczący Rady Gminy- § 54 ust. 2 statutu).
 2. Wybór przewodniczącego posiedzenia (§ 54 ust. 3 statutu).
 3. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kurów, za rok 2019.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kurowie, za rok 2019.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości położonej w Kurowie.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na cel publiczny nieruchomości położonej w Kurowie.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na rok 2020-2038.
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2020.
 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Puławskiemu na realizację zadania z zakresu właściwości powiatu pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1514 L Kurów – Michów w msc. Łąkoć".
 12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Puławskiemu na realizację zadania z zakresu właściwości powiatu pod nazwą "Budowa parkingu przy drodze powiatowej Nr 2535 L Klementowice-Bronice w msc. Buchałowice".
 13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Puławskiemu na realizację zadania z zakresu właściwości powiatu pod nazwą "Odtworzenie istniejącego rowu wzdłuż drogi powiatowej Nr 2535 L Klementowice-Bronice w msc. Buchałowice".
 14. Przedstawienie Oceny zasobów Pomocy Społecznej Gminy Kurów za rok 2019.
 15. Sprawy bieżące.
 16. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Artur Poniewierski