Ośrodek Pomocy Społecznej w Kurowie planuje przystąpić w roku 2021 do Programu "Opieka wytchnieniowa – edycja 2021", realizowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Program "Opieka wytchnieniowa" jest adresowany do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, których członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę, wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki nad tym osobami. Program adresowany jest do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, jeżeli występuje konieczność stałej lub długotrwałej opieki, lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, jak również konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

W ramach programu będzie można skorzystać z następujących form pomocy:

  • Pomoc w miejscu zamieszkania (opiekunka - może być to również osoba wskazana przez rodzinę), lub
  • 14 dni pobytu w Domu Pomocy Społecznej w Żyrzynie, gdzie świadczona będzie fachowa pomoc lekarzy, pielęgniarek, realizowana będzie rehabilitacja i fizjoterapia. Zapewniany jest dowóz i pełne wyżywienie.

Pomoc świadczona będzie całkowicie bezpłatnie.

Mając na względzie powyższe zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o zgłaszanie takiej potrzeby do pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Kurowie.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 81 88 11 490.

Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę w roku 2021 i aplikowanie o środki finansowe na realizację Programu "Opieka wytchnieniowa".

Informację można uzyskać na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.