Kontynuujemy trójstrefowy system zimowego utrzymania dróg gminnych i chodników. Każda strefa przypisana jest do jednego Wykonawcy. Poniżej przedstawiamy dane do poszczególnych usługodawców oraz granice poszczególnych stref.

Interwencje dotyczące bieżącego, zimowego utrzymania ciągów komunikacyjnych, w pierwszej kolejności należy kierować do Zleceniobiorcy.

W celu weryfikacji przynależności do danej strefy, należy pobrać załączniki graficzne dołączone do niniejszej wiadomości.

    1. Wykonawca odpowiedzialny za zimowe utrzymanie części północnej gminy - Michał Kęsik nr tel.: 721 636 671 Mapka część północna
    2. Wykonawca odpowiedzialny za zimowe utrzymanie części centralnej gminy - Jerzy Korycki nr tel.: 607 735 292 Mapka część centralna
    3. Wykonawca odpowiedzialny za zimowe utrzymanie części południowej gminy - ZUK Sp. z o.o. nr tel. 577 221 279 lub 81 880 88 03 - Centrala ZUK Sp. z o.o. Mapka część południowa

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z pracownikiem Urzędu Gminy Kurów - Damianem Karwat, pod nr tel.: 81 88 75 009.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 ze zmianami) oraz uchwałą nr XVII/164/2020 Rady Gminy Kurów z dnia 28 października 2020 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kurów" (Dz. Urz. Woj. Lubel. z 2020 r., poz. 5285 ze zmianami), właściciele posesji zobowiązani są do usuwania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodnika lub części pasa drogowego przeznaczonej do ruchu pieszych, leżących bezpośrednio przy granicy nieruchomości, poprzez ich odgarnięcie w miejsca nie powodujące zakłóceń oraz zagrożeń bezpieczeństwa w ruchu pieszych lub pojazdów.