Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert

Działając na podstawie art. 13 – 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.), Uchwały Rady Gminy Kurów Nr XVX/189/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2021 oraz Uchwały Rady Gminy Kurów Nr XVIII/175/2020 z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Wójt Gminy Kurów ogłasza wyniki Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kurów w 2021 roku, rodzaje zadań:

I. kultury fizycznej, sportu i turystyki:

L.P.Nazwa zadaniaOrganizacjaKwota przyznanej dotacji (w zł)
1
  1. W zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki:
    1. wspieranie działań mających na celu upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych;
    2. prowadzenie szkolenia sportowego w grupach dzieci, młodzieży i dorosłych;
    3. organizacja i uczestnictwo dzieci i młodzieży w turniejach i zawodach sportowych.
Stowarzyszenie MAYDAY TEAM Płonki12 200,00