Informujemy mieszkańców, iż Sejmik Województwa Lubelskiego dnia 19 lutego 2021 r. przyjął uchwałę Nr XXIII/388/2021 w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa lubelskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw – tzw. "uchwałę antysmogową". Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z dnia 25 lutego 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. 2021.917). Uchwała została podjęta, w celu ochrony zdrowia mieszkańców oraz ograniczenia negatywnego oddziaływania zanieczyszczeń na środowisko. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2021 r.

Pierwsze ograniczenia obejmą mieszkańców już 1 maja 2021 r. Od tego momentu wprowadzony zostaje zakaz spalania najgorszych jakościowo paliw:

  • miałów i mułów węglowych, flotokoncentratów oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem;
  • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z jego wykorzystaniem;
  • węgla kamiennego, który nie spełnia któregokolwiek z wymagań określonych prawem, oraz paliw stałych produkowanych z jego wykorzystaniem;
  • biomasy, której wilgotność przekracza 20%.

Uchwała zakłada stopniową wymianę przestarzałych, "trujących" instalacji o mocy mniejszej niż 1 MW. Te najgorsze, bezklasowe i klasyfikowane do 1 i 2 klasy według normy PN-EN 303-5:2002 mają zostać wymienione do 2024 roku. Natomiast od dnia 1 stycznia 2027 r. wyeliminowane powinny zostać kotły klasyfikowane do 3 i 4 klasy według normy PN-EN 303-5:2012. Do dnia 1 stycznia 2030 roku wszystkie kotły na paliwa stałe będą musiały spełniać wymagania w zakresie sezonowej sprawności i emisji zanieczyszczeń określone w rozporządzeniu komisji UE 2015/1189.

Dodatkowo w nowobudowanych budynkach (dla których proces decyzyjny prowadzący do wydania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy rozpocznie się po dniu 1 maja 2021 r.) wprowadzono zakaz użytkowania instalacji na paliwa stałe, jeżeli istnieje możliwość podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej lub gazowej. Ponadto instalowane w takich budynkach miejscowe ogrzewacze pomieszczeń na paliwa stałe (np. kominki rekreacyjne) winny spełniać wymogi ekoprojektu (zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej).

Wprowadzone ograniczenia dotyczą obecnego użytkownika instalacji niezależnie od posiadanego prawa własności do miejsca użytkowania instalacji.

Należy podkreślić, że zakazy i ograniczenia dotyczą całego roku kalendarzowego.

Więcej informacji nt. uchwały antysmogowej znajduj się na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.