W związku z wnioskiem o przeprowadzenie kampanii informacyjnej na temat szkodliwości pestycydów w żywności wśród rolników i producentów żywności oraz uświadomienie im, jak wielki wpływ mają na zdrowie wszystkich Polaków, zaproponowanie rolnikom znacznie mniej agresywnych środków chwastobójczych, na przykład: na bazie kwasu pelargonowego w 100% naturalnego; stosowanie "Emów" - pożytecznych mikroorganizmów oraz o upowszechnienie w społeczności lokalnej wiedzy na temat szkodliwego działania glifosatu, zamieszczamy do wiadomości mieszkańców załączone przez wnioskodawcę informacje: