Działając na podstawie art.40 ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1977 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65) w związku z § 12 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), informuję o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę na okres 3 lat gruntu rolnego mienia komunalnego o powierzchni 0,2183 ha położonego w Kurowie, stanowiącego działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 3635 z przeznaczeniem do zagospodarowania rolnego.

  1. Przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony został w dniu 24 lipca 2020 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy Kurów.
  2. Przedmiotem przetargu było wydzierżawienie na okres 3 lat gruntu rolnego mienia komunalnego, o powierzchni 0,2183 ha, położonego w Kurowie, stanowiącego działkę oznaczoną numerem 3635 dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Puławach prowadzi księgę wieczystą LU1P/00042341/3.
  3. Wymagane wadium wpłaciła jedna osoba.
  4. Cena wywoławcza rocznego czynszu za dzierżawę przedmiotowego gruntu wynosiła 174,20 zł + podatek rolny naliczany wg stawek obowiązujących na terenie gminy.
  5. Najwyższa cena rocznego czynszu uzyskana z przetargu: 194,20 zł + podatek rolny.
  6. Od 2021 r. coroczny wzrost wylicytowanego z przetargu czynszu o wartość średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
  7. Dzierżawcą w/w nieruchomości na okres 3 lat został: [...].

Informację niniejszą podaje się do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń urzędu gminy oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kurów na okres 7 dni: od 3 – 10 sierpnia 2020 r. .