Zapraszam na XV Sesję VIII Kadencji Rady Gminy Kurów, która odbędzie się w dniu 8 lipca 2020 roku (środa) o godz. 13.30 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kurowie - sala gimnastyczna.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 5. Sprawozdanie Wójta z najważniejszych działań w okresie od ostatniej Sesji.
 6. Złożenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2019.
 7. Zapoznanie się Rady z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2019.
 8. Zapoznanie się Rady z opinią Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu gminy i jej wnioskiem o udzielenie absolutorium.
 9. Zapoznanie się Rady z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium.
 10. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2019 - dyskusja.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Kurów z wykonania budżetu, za 2019 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kurowie, za rok 2019.
 13. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Kurów za 2019 rok.
 14. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Kurów za 2019 rok - Debata nad Raportem.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy za 2019 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kurów za rok 2019.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości położonej w Kurowie.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na cel publiczny nieruchomości położonej w Kurowie.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na rok 2020 - 2038.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2020.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Puławskiemu na realizację zadania z zakresu właściwości powiatu pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1514L Kurów – Michów w msc. Łąkoć".
 22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Puławskiemu na realizację zadania z zakresu właściwości powiatu pod nazwą "Budowa parkingu przy drodze powiatowej Nr 2535L Klementowice-Bronice w msc. Buchałowice".
 23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Puławskiemu na realizację zadania z zakresu właściwości powiatu pod nazwą "Odtworzenie istniejącego rowu wzdłuż drogi powiatowej Nr 2535L Klementowice-Bronice w msc. Buchałowice".
 24. Przyjęcie Oceny zasobów Pomocy Społecznej Gminy Kurów za rok 2019.
 25. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Kurów z organizacjami pozarządowymi.
 26. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 27. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Artur Poniewierski