Zapraszam na XVI Sesję VIII Kadencji Rady Gminy Kurów, która odbędzie się w dniu 22 września 2020 roku (wtorek) o godz. 13.00 w Świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Kurowie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 5. Sprawozdanie Wójta z najważniejszych działań w okresie od ostatniej Sesji.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości, szczegółowych warunków, trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulic w Kurowie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kurów w roku szkolnym 2020/2021.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Kurowie na rzecz Gminy Kurów.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Kurowie przy ul. Głowackiego na rzecz użytkownika wieczystego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Kurowie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Kurowie, stanowiącej własność Gminy Kurów.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Klementowicach, stanowiącej własność Gminy Kurów.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Klementowicach, stanowiącej własność Gminy Kurów.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na rok 2020 - 2038.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2020.
 17. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 18. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Artur Poniewierski