Zapraszam na XXIV Sesję VIII Kadencji Rady Gminy Kurów, która odbędzie się w dniu 23 czerwca 2021 roku (środa) o godz. 11.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Kurów, ul. Lubelska 35.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 5. Sprawozdanie Wójta z najważniejszych działań w okresie od ostatniej Sesji.
 6. Złożenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2020.
 7. Zapoznanie się Rady z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2020.
 8. Zapoznanie się Rady z opinią Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu gminy i jej wnioskiem o udzielenie absolutorium.
 9. Zapoznanie się Rady z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium.
 10. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2020 - dyskusja.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Kurów z wykonania budżetu, za 2020 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kurowie, za rok 2020.
 13. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Kurów za 2020 rok.
 14. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Kurów za 2020 rok - Debata nad Raportem.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy za 2020 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kurów za rok 2020.
 17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kurów.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu "Strategii Rozwoju Gminy Kurów na lata 2021 – 2030", w tym trybu jej konsultacji.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Kurowie.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na dzierżawę nieruchomości mienia komunalnego na rzecz Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kurowie.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na dzierżawę nieruchomości mienia komunalnego położonej w miejscowości Dęba na rzecz Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kurowie.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres 5 lat kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości mienia komunalnego, położonej w miejscowości Brzozowa Gać.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach położonych w Kurowie, stanowiących własność Gminy Kurów.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie nieruchomości będącej własnością Gminy Kurów, z przeznaczeniem na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na rok 2021 - 2037.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2021.
 27. Przyjęcie Oceny zasobów Pomocy Społecznej Gminy Kurów za rok 2020.
 28. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Kurów z organizacjami pozarządowymi.
 29. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 30. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Artur Poniewierski

Obrady odbędą się z zachowaniem obowiązujących zasad sanitarnych i ochrony zdrowia uczestników.