Zapraszam na XXVIII Sesję VIII Kadencji Rady Gminy Kurów, która odbędzie się w dniu 29 listopada 2021 roku (poniedziałek) o godz. 13.30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Kurów.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 5. Sprawozdanie Wójta z najważniejszych działań w okresie od ostatniej Sesji.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Kurów na rok 2022.
 8. Zaopiniowanie ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego na rok 2022.
 9. Zaopiniowanie ceny drewna tartacznego będącego podstawą do obliczenia wysokości podatku leśnego na rok 2022.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2022.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w Olesinie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Szumowie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres 5 lat, kolejnej umowy najmu lokalu mienia komunalnego położonego w Buchałowicach.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres 7 lat, kolejnej umowy dzierżawy działki mienia komunalnego położonej w Klementowicach, oznaczonej jako działka Nr 795.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres 7 lat, kolejnej umowy dzierżawy działki mienia komunalnego położonej w Klementowicach, oznaczonej jako działka Nr 695.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres 5 lat, kolejnej umowy dzierżawy działki mienia komunalnego położonej w Kurowie.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie części nieruchomości położonej w Kurowie, stanowiącej własność Gminy Kurów.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie części nieruchomości położonej w Dębie, stanowiącej własność Gminy Kurów.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie części nieruchomości położonej w Klementowicach, stanowiącej własność Gminy Kurów.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie części nieruchomości położonej w Buchałowicach, stanowiącej własność Gminy Kurów.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na rok 2021 - 2037.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2021.
 24. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 25. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Artur Poniewierski

Obrady odbędą się z zachowaniem obowiązujących zasad sanitarnych i ochrony zdrowia uczestników.