Na podstawie art. 41a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506), Rada Gminy Kurów, w dniu 29 marca 2019 r. podjęła Uchwałę Nr V/43/2019 w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

Na mocy tej uchwały, Mieszkańcy gminy Kurów, w liczbie co najmniej 10 osób, mogą utworzyć komitet inicjatywy uchwałodawczej.

O utworzeniu komitetu inicjatywy uchwałodawczej, zawiadamia się pisemnie Radę Gminy Kurów w terminie 14 dni od dnia utworzenia komitetu oraz dołącza się:

  1. informację o nazwie komitetu;
  2. dane członków komitetu z podaniem ich imion, nazwisk, adresów zamieszkania;
  3. projekt uchwały wniesiony w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej spełniający wymagania formalne,
  4. wykaz co najmniej 200 mieszkańców gminy Kurów występujących z inicjatywą obywatelską, posiadających czynne prawo wyborcze do Rady Gminy z podaniem ich imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, zawierający podpisy mieszkańców występujących z inicjatywą obywatelską.

Utworzony Komitet wykonuje również czynności związane z przygotowaniem projektu uchwały, jego rozpowszechnianiem, kampanią promocyjną, a także organizacją zbierania podpisów mieszkańców popierających projekt.

Kampania promocyjna może być prowadzona w formie spotkań i dyskusji z mieszkańcami, rozpowszechniania materiałów promocyjnych przygotowanych przez Komitet i oznaczonych jego nazwą, umieszczania tych materiałów w miejscach dostępnych dla mieszkańców oraz w mediach społecznościowych.

Składany w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej projekt uchwały musi zawierać:

  1. tytuł uchwały;
  2. podstawę prawną;
  3. postanowienia merytoryczne i ich ewentualne źródła finansowania;
  4. określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały;
  5. określenie terminu wejścia w życie uchwały;
  6. uzasadnienie.