PiesRada Gminy Kurów, Uchwalą Nr V/39/2019 z dnia 29 marca 2019 r. przyjęła Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności Zwierząt w Gminie Kurów na rok 2019.

Zgodnie z tą uchwałą, gmina może sfinansować zabiegi sterylizacji lub kastracji zwierząt na wniosek ich właścicieli zamieszkałych na terenie Gminy Kurów.

Zabiegi mogą być wykonywane przez lekarza weterynarii, z którym gmina podpisała umowę w zakresie usług weterynaryjnych.

Ponadto zabiegi mogą być dokonane w ramach prowadzonych działań adopcyjnych zwierząt bezdomnych.

Zabiegi będą finansowane przez gminę w przypadku zwierząt, które zostały wcześniej zaszczepione przeciw wściekliźnie.

Ilość zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt domowych, które będą wykonane jest zależna od potrzeb oraz wielkości środków finansowych wydatkowanych na poszczególne zadania wynikające z działań "Programu".

O finansowaniu przez Gminę zabiegu sterylizacji lub kastracji decyduje kolejność zgłoszeń dokonanych wnioskiem, który można pobrać w Urzędzie Gminy Kurów lub ze strony internetowej gminy.

Wnioski można składać w Urzędzie Gminy Kurów od dnia 6 maja 2019 r.