Informujemy, że od miesiąca października na terenie gminy pracownicy Urzędu Gminy w Kurowie na podstawie art. 9u ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm.) przeprowadzą kontrole nieruchomości, których właściciele zadeklarowali indywidualne kompostowanie bioodpadów w przydomowych kompostownikach.

Weryfikacji poddane będzie faktyczne posiadanie kompostownia i kompostowania w nim bioodpadów.

Właściciele nieruchomości mają obowiązek umożliwić dokonanie oględzin.

W trakcie kontroli będzie wykonana dokumentacja fotograficzna. Po przeprowadzonej kontroli sporządzony zostanie protokół.

Kontrole przeprowadzać będą upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Kurów.

Właścicielowi nieruchomości, który korzysta ze zwolnienia z tytułu kompostowania odpadów ulegających biodegradacji a:

 • nie posiada kompostownika przydomowego lub
 • nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym lub
 • uniemożliwia upoważnionej przez Wójta Gminy osobie dokonanie oględzin nieruchomości,

na podstawie art. 6k ust. 4b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm.) wydana zostanie decyzja o utracie prawa do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z w/w przesłanek.

Ponowne prawo do zwolnienia będzie przysługiwało nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna, i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (art. 6k ust. 4c ustawy jw.).

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) Wójt Gminy Kurów zawiadamia, że w dniu 29 listopada 2021 r. uchwałą Nr XXVIII/275/2021 Rady Gminy Kurów zmieniającą w sprawie wyboru metody ustalania opłaty i ustalania stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Nr XVII/165/2020 Rady Gminy Kurów z dnia 28 października 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Lubel. z 2020 r., poz. 5263 z dnia 3 listopada 2020 r.) zostały uchwalone nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (m.in. instytucje, sklepy, szkoły, zakłady usługowe, przedsiębiorstwa itp.)

Nowe stawki obowiązują od 1 stycznia 2022 r. i zgodnie z uchwałą wynoszą odpowiednio:

 Pojemność pojemnika/workaStawka opłaty za pojemnik /worek obowiązująca od 01.01.2022 r.
120 litrów pojemnik lub worek20,00 zł
240 litrów pojemnik40,00 zł
1100 litrów pojemnik180,00 zł

Jednolity System Segregacji Odpadów (JSSO)

Papier

Powiększ grafikę: Grafika informacyjna Piątka za Segregację - Papier

Wrzucamy:

 • opakowania z papieru i tektury
 • gazety, czasopisma i ulotki
 • zeszyty
 • papier biurowy
 • kartony, torby papierowe

Co powstaje:

 • filtry do kawy
 • opakowania na jajka
 • klosze oświetleniowe
 • papier toaletowy
 • opakowania do np. pizzy

Uprzejmie informuje, że terminy i sposób uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległy zmianie. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania - z dołu, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty, na przyporządkowany numer indywidualnego konta bankowego.

Wójt Gminy Kurów
-//- Arkadiusz Małecki

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) oraz podjętej Uchwały Nr XI/92/2019 Rady Gminy Kurów z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i ustalania stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2019 r., poz. 7488) zawiadamiam, iż począwszy od 01 stycznia 2020 r. zmieniają się stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych:

 • 24,00 złotych - od jednoosobowego gospodarstwa domowego,
 • 48,00 złotych - od dwuosobowego gospodarstwa domowego,
 • 78,00 złotych - od trzyosobowego lub większego gospodarstwa domowego

oraz podwyższone stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciele nieruchomości nie wypełniają obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stanowiące trzykrotność ustalonych powyżej stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości:

 • 72,00 złotych - od jednoosobowego gospodarstwa domowego,
 • 144,00 złotych - od dwuosobowego gospodarstwa domowego,
 • 234,00 złotych - od trzyosobowego lub większego gospodarstwa domowego.

Po wejściu w życie znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, które weszła w życie 6 września 2019 r. wszyscy będziemy musieli segregować odpady komunalne. Oznacza to, że 01 stycznia 2020 r. wszyscy właściciele nieruchomości /zamieszkałych jak i niezamieszkałych, czyli firm, instytucji itp./ na terenie naszej gminy, którzy deklarowali nieselektywne zbieranie odpadów są zobowiązani złożyć nowe deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Urzędu uwzględniając selektywną zbiórkę odpadów.

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełni obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, wójt w drodze decyzji, określi wysokość opłaty podwyższonej za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów i będzie naliczana opłata sankcyjna w wysokości trzykrotności wartości stawek podstawowych.

Przypominamy, iż zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na nieruchomości odpadów komunalnych.

W przypadku zmiany danych, takich jak liczba osób zamieszkujących na terenie nieruchomości (zgon, wyprowadzenie się, narodziny dziecka) właściciel jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji właściciele nieruchomości będą wzywani do udzielenia wyjaśnień w powyższym zakresie oraz do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wykazującej stan faktyczny zgodny z rzeczywistością.

Wójt Gminy Kurów
/-/ Arkadiusz Małecki

Ze względu na liczne przypadki nieprawidłowej segregacji odpadów komunalnych przez mieszkańców naszej gminy apelujemy o zapoznanie się z zasadami zbiórki selektywnej i stosowanie ich w praktyce.

Jednocześnie informuję, że w przypadku stwierdzenia kolejnej niewłaściwej segregacji odpadów, zwłaszcza umieszczania w workach przeznaczonych na segregowane odpady odpadów zmieszanych, na właściciela nieruchomości zostanie nałożony obowiązek uiszczenia wyższej opłaty, według stawek jak za odbiór odpadów gromadzonych w sposób nieselektywny.

Takie zachowania prowadzą do generowania wyższych kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów i mogą skutkować wzrostem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wójt Gminy Kurów
/-/ Arkadiusz Małecki

Informuje, że w związku z wejściem w życie przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19) od 1 lipca 2017 r. obowiązuje na terenie całego kraju Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO), który ujednolica kolorystkę i sposób oznaczania pojemników na odpady.

Ministerstwo Środowiska wprowadziło również okres przejściowy ze względu na konieczność wygaszenia już obowiązujących umów z firmami odbierającymi odpady.
Oznacza to, że wprowadzenie nowych zasad segregacji odpadów w Gminie Kurów z podziałem na frakcje określone w rozporządzeniu będzie odbywało się od 1 stycznia 2018 r., czyli z dniem rozpoczęcia świadczenia usług przez podmiot odbierający odpady komunalne na podstawie nowej umowy.

W dotychczasowym systemie segregacji odpadów dla mieszkańców gminy Kurów nastąpią niewielkie zmiany, które będą polegać na zmianie kolorystyki worków oraz zbieraniu do jednego worka dotychczas oddzielnie segregowanych tworzyw sztucznych i metali.

W związku z powyższym na terenie gminy Kurów obwiązywał będzie system segregowania odpadów na pięć rodzajów:

 1. Frakcja odpadów szkła, w skład której wchodzą odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła – pojemnik koloru zielonego  oznaczony napisem "Szkło";
 2. Frakcja odpadów tworzyw sztucznych i metali, w skład której wchodzą odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe – pojemnik koloru żółtego  oznaczony napisem "Metale i tworzywa sztuczne";
 3. Frakcja odpadów papieru, w skład którego wchodzą odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury- pojemnik koloru niebieskiego  oznaczony napisem "Papier";
 4. Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów – pojemnik koloru brązowego  oznaczony napisem "Bio".
 5. Popiół koloru szary ciemny .

Podstawa prawna:

Ulotka: