Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) Wójt Gminy Kurów zawiadamia, że w dniu 29 listopada 2021 r. uchwałą Nr XXVIII/275/2021 Rady Gminy Kurów zmieniającą w sprawie wyboru metody ustalania opłaty i ustalania stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Nr XVII/165/2020 Rady Gminy Kurów z dnia 28 października 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Lubel. z 2020 r., poz. 5263 z dnia 3 listopada 2020 r.) zostały uchwalone nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (m.in. instytucje, sklepy, szkoły, zakłady usługowe, przedsiębiorstwa itp.)

Nowe stawki obowiązują od 1 stycznia 2022 r. i zgodnie z uchwałą wynoszą odpowiednio:

 Pojemność pojemnika/workaStawka opłaty za pojemnik /worek obowiązująca od 01.01.2022 r.
120 litrów pojemnik lub worek20,00 zł
240 litrów pojemnik40,00 zł
1100 litrów pojemnik180,00 zł

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostaje wyliczona na podstawie iloczynu nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (liczby i pojemności pojemników/worka przeznaczonych do zbierania odpadów oraz częstotliwości odbioru w miesiącu) złożonej do Wójta Gminy Kurów.

W przypadku gdy właściciel nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy, nie wypełnia obowiązku segregacji odpadów, utrzymuje się stawkę opłaty podwyższonej jako trzykrotność stawki podstawowej tj.:

  • 120 l (pojemnik lub worek) – 60,00 zł,
  • 240 l pojemnik– 120,00 zł,
  • 1100 l pojemnik – 540,00 zł.

Podwyższenie stawek opłat dla nieruchomości niezamieszkałych ma na celu umożliwienie faktycznego pokrycia kosztów związanych z zagospodarowaniem odpadów, a także zapewnienia adekwatnego partycypowania w kosztach związanych z zagospodarowaniem tych odpadów.

Zgodnie z art. 6k ust. 2a pkt 5 znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zmieniono sposób naliczania maksymalnych stawek opłat dla nieruchomości niezamieszkałych w odniesieniu do wskaźnika przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem dla pojemnika lub worka o pojemności 120 l. Przyjęto zwiększoną stawkę maksymalną 1,3% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem dla pojemnika lub worka o pojemności 120 l przeznaczonego do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości (za pojemniki lub worki o mniejszej lub większej pojemności stawki opłat ustala się w wysokości proporcjonalnej do ich pojemności). Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę ogółem w 2020 r. wyniósł 1919,00 zł. (M.P. z 2021 r., poz. 314). Stąd maksymalna stawka opłat za pojemnik lub worek o pojemności 120 l wynosi 24,947 zł, proporcjonalnie: 240l- 49,894 z, 1100l – 228,68 zł.