W związku ze zmianą przepisów dotyczących utrzymania czystości i porządku, Gmina przejmuje odpowiedzialność za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów od właścicieli nieruchomości.

W tym celu Gmina Kurów zawrze umowę z firmą wyłonioną w drodze przetargu publicznego.

W związku z powyższym właściciele nieruchomości, którzy posiadają podpisane umowy na odbiór odpadów z odbiorcą innym niż Zakład Usług Komunalnych w Kurowie, powinni podjąć działania mające ma celu wypowiedzenie obecnych umów na odbieranie odpadów komunalnych.

Niezbędne jest sprawdzenie terminu wypowiedzenia umowy i jej rozwiązanie w stosownym czasie.

Umowa z firmą komunalną powinna obowiązywać tylko do dnia 30 czerwca 2013 roku.

Od dnia 1 lipca 2013 roku właściciele nieruchomości będą zobowiązani uiszczać opłatę śmieciową.