Po wejściu w życie znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, które weszła w życie 6 września 2019 r. wszyscy będziemy musieli segregować odpady komunalne. Oznacza to, że 01 stycznia 2020 r. wszyscy właściciele nieruchomości /zamieszkałych jak i niezamieszkałych, czyli firm, instytucji itp./ na terenie naszej gminy, którzy deklarowali nieselektywne zbieranie odpadów są zobowiązani złożyć nowe deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Urzędu uwzględniając selektywną zbiórkę odpadów.

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełni obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, wójt w drodze decyzji, określi wysokość opłaty podwyższonej za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów i będzie naliczana opłata sankcyjna w wysokości trzykrotności wartości stawek podstawowych.

Przypominamy, iż zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na nieruchomości odpadów komunalnych.

W przypadku zmiany danych, takich jak liczba osób zamieszkujących na terenie nieruchomości (zgon, wyprowadzenie się, narodziny dziecka) właściciel jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji właściciele nieruchomości będą wzywani do udzielenia wyjaśnień w powyższym zakresie oraz do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wykazującej stan faktyczny zgodny z rzeczywistością.

Wójt Gminy Kurów
/-/ Arkadiusz Małecki