Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) oraz podjętej Uchwały Nr XI/92/2019 Rady Gminy Kurów z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i ustalania stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2019 r., poz. 7488) zawiadamiam, iż począwszy od 01 stycznia 2020 r. zmieniają się stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych:

 • 24,00 złotych - od jednoosobowego gospodarstwa domowego,
 • 48,00 złotych - od dwuosobowego gospodarstwa domowego,
 • 78,00 złotych - od trzyosobowego lub większego gospodarstwa domowego

oraz podwyższone stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciele nieruchomości nie wypełniają obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stanowiące trzykrotność ustalonych powyżej stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości:

 • 72,00 złotych - od jednoosobowego gospodarstwa domowego,
 • 144,00 złotych - od dwuosobowego gospodarstwa domowego,
 • 234,00 złotych - od trzyosobowego lub większego gospodarstwa domowego.

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych za pojemnik lub worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych z nieruchomości, za jednorazowe opróżnianie, wynosi:

 • 5,91 zł – za pojemnik o pojemności 120 litrów,
 • 16,93 zł – za worek o pojemności 120 litrów,
 • 11,82 zł – za pojemnik o pojemności 240 litrów,
 • 33,86 zł – za worek o pojemności 240 litrów,
 • 54,18 zł – za pojemnik o pojemności 1100 litrów,

a jeżeli właściciel nieruchomości, o którym mowa wyżej nie wypełnia obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, określono stawkę stanowiącą trzykrotność ustalonych powyżej, w wysokości:

 • 17,73 zł – za pojemnik o pojemności 120 litrów,
 • 50,79 zł – za worek o pojemności 120 litrów,
 • 35,46 zł – za pojemnik o pojemności 240 litrów,
 • 101,58 zł – za worek o pojemności 240 litrów,
 • 162,54 zł – za pojemnik o pojemności 1100 litrów.

* W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku segregacji odpadów wójt z urzędu wyda decyzje, w której określi wysokość opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono obowiązku segregacji, stosując stawkę opłaty podwyższonej.

Zmienione stawki opłaty nie wiążą się z koniecznością składania nowej deklaracji i obowiązują do czasu wystąpienia zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w deklaracji (np. zmiana ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość związana z narodzinami, zgonem, zmianą miejsca zamieszkania) w terminie 10 dni od dnia nastąpienia zmiany danych. Do właścicieli nieruchomości zostaną wysłane zawiadomienia o wysokości nowej opłaty (wyliczone jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w złożonej deklaracji).

Właściciel uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu. Terminy oraz indywidualne rachunki bankowe do wnoszenia opłat nie ulegają zmianie.

Zgodnie z art. 6o ust. 4 w/w ustawy obowiązek zawiadomienia o nowej wysokości opłaty nie dotyczy właścicieli nieruchomości, wobec których została wydana decyzja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W takiej sytuacji właściciel nieruchomości jest obowiązany do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi związana jest ze wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w naszej gminie. Zgodnie z założeniem ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się. Oznacza to, że koszty związane z funkcjonowaniem systemu w całości pokrywane są z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku z powyższym w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest pobieranie od mieszkańców opłaty w wysokości umożliwiającej pokrycie całości kosztów potrzebnych na realizację nałożonego na gminę zadania.

Wójt Gminy Kurów
-//- Arkadiusz Małecki