Informacja o wynikach naboru na stanowisko d/s Organizacyjnych, Obsługi Rady Gminy i Kadr.

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko pracy została wybrana Pani Iwona Gruszczyńska zamieszkała: Płonki.

Uzasadnienie:

Kandydatka spełniła wymagania niezbędne oraz dodatkowe stawiane kandydatom na stanowisko urzędnicze ds. Organizacyjnych, Obsługi Rady Gminy i Kadr w Urzędzie Gminy Kurów, ponadto uzyskała wysoką liczbę punktów z testu sprawdzającego oraz wysoką ocenę łączną wystawioną przez członków Komisji Rekrutacyjnej podczas przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego.

Kurów, dn. 12 stycznia 2022 r.

Wójt Gminy
Arkadiusz Małecki

Informacja o złożonych dokumentach aplikacyjnych:

  1. Dokumenty aplikacyjne kandydatów podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia Informacji o wyniku naboru.
  2. Zniszczeniu dokumentów dokonuje Komisja ds. zniszczenia dokumentów złożonych do naboru w składzie 3 osobowym.
  3. Ze zniszczenia dokumentów sporządza się Protokół ze zniszczenia dokumentów złożonych do naboru, sporządzonego według wzoru stanowiącego Zał. Nr 8 niniejszego Regulaminu.