Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownik Referatu Inwestycji, Środków Pomocowych i Oświaty.

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko pracy nie wybrano żadnego kandydata, w związku z czym nabór pozostaje nierozstrzygnięty.

Uzasadnienie:

Informujemy, iż żadna ze złożonych ofert nie spełnia stawianych wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze.

Kurów, dn. 7 lutego 2022 r.

Wójt Gminy
Arkadiusz Małecki

Informacja o złożonych dokumentach aplikacyjnych:

  1. Dokumenty aplikacyjne można odebrać osobiście lub zostaną zniszczone po upływie 14 dni od zakończenia procedury naboru.
  2. Zniszczenia dokumentów dokonuje Komisja ds. zniszczenia dokumentów złożonych do naboru w składzie 3 osobowym.
  3. Ze zniszczenia dokumentów sporządza się Protokół ze zniszczenia dokumentów złożonych do naboru, sporządzonego według wzoru stanowiącego Zał. Nr 8 niniejszego Regulaminu.