INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na stanowisko d/s księgowości budżetowej i podatkowej

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko pracy został/a wybrany/a PANI KATARZYNA MAJ zamieszkała: SIELCE.

Uzasadnienie: Kandydat spełnił wszystkie wymagania niezbędne oraz dodatkowe stawiane kandydatom na stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej i podatkowej w Urzędzie Gminy Kurów, ponadto uzyskał wysoką liczbę punktów z testu sprawdzającego oraz wysoką ocenę łączną wystawioną przez członków Komisji Rekrutacyjnej podczas przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego.

Kurów, dn. 12 lutego 2021 r.

Wójt Gminy Kurów
/-/ Arkadiusz Małecki

Informacja o złożonych dokumentach aplikacyjnych:

  1. Dokumenty aplikacyjne kandydatów podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia Informacji o wyniku naboru.
  2. Zniszczeniu dokumentów dokonuje Komisja ds. zniszczenia dokumentów złożonych do naboru w składzie 3 osobowym.
  3. Ze zniszczenia dokumentów sporządza się Protokół ze zniszczenia dokumentów złożonych do naboru, sporządzonego według wzoru stanowiącego Zał. Nr 8 niniejszego Regulaminu.