Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektor/Inspektor d/s księgowości podatkowej i egzekucji.

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko pracy została wybrana Pani Beata Zagulska zam. Nowy Dwór Mazowiecki.

Uzasadnienie:

Kandydatka spełniła wszystkie wymagania niezbędne oraz dodatkowe stawiane kandydatom na stanowisko urzędnicze ds. księgowości podatkowej i egzekucji w Urzędzie Gminy Kurów, ponadto uzyskała najwyższą liczbę punktów z testu sprawdzającego oraz najwyższą ocenę łączną wystawioną przez członków Komisji Rekrutacyjnej podczas przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego.

Kurów, dn. 25 maja 2021 r.

Wójt Gminy
Arkadiusz Małecki

Informacja o złożonych dokumentach aplikacyjnych:

  1. Dokumenty aplikacyjne kandydatów podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia Informacji o wyniku naboru.
  2. Zniszczeniu dokumentów dokonuje Komisja ds. zniszczenia dokumentów złożonych do naboru w składzie 3 osobowym.
  3. Ze zniszczenia dokumentów sporządza się Protokół ze zniszczenia dokumentów złożonych do naboru, sporządzonego według wzoru stanowiącego Zał. Nr 8 niniejszego Regulaminu.