Flaga i Godło Polski

Dofinansowano ze środków budżetu państwa

Zaczarowany Żłobek Misia Uszatka w Kurowie
ul. Grzegorza Piramowicza 1, 24-170 Kurów

w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2021

Dofinansowanie: 184 780,00 zł
Całkowita wartość: 230 976,41 zł

Opis zadania: Utworzenie w 2021 r. 15 nowych miejsc w instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym w zakresie wydatków inwestycyjnych dostosowanie budynku do potrzeb żłobka, zakup pierwszego wyposażenia nowo utworzonych miejsc oraz utworzenie placu zabaw w Zaczarowanym Żłobku Misia Uszatka w Kurowie, ul. Grzegorza Piramowicza 1, 24-170 Kurów.

Inwestycja podyktowana została ilością dzieci w wieku do 3 lat zamieszkałych na terenie Gminy Kurów niekwalifikujących się do objęcia wychowaniem przedszkolnym. Zgodnie z danymi Urzędu Stanu Cywilnego Gminy Kurów "Statystyka stałych mieszkańców wg wieku i płci" na dzień 31.12.2019 naszą gminę zamieszkuje 7 680 osób w tym 206 dzieci w/w przedziale wiekowym (110 chłopców i 96 dziewczynek). Inwestycja obejmuje dostosowanie istniejącego budynku przedszkola na potrzeby żłobka, również dla dzieci niepełnosprawnych. Lokalizacja żłobka podyktowana została zapotrzebowaniem na utworzenie przedmiotowej placówki. Dodatkowo lokalizacja żłobka pozwoli na szybkie dotarcie do placówki z innych miejscowości. Ilość zaplanowanych 15 miejsc w żłobku dostosowana została zarówno do możliwości lokalowych posiadanego budynku oraz zgłaszanego zapotrzebowania.

Flaga i Godło Polski

"Opieka wytchnieniowa" – edycja 2021

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Solidarnościowego
Nazwa programu: Opieka wytchnieniowa – edycja 2021
Dofinansowanie: 57 528,00 zł
Całkowita wartość inwestycji: 57 528,00 zł

Gmina Kurów w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. "Opieka wytchnieniowa"– edycja 2021 otrzymała dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego na realizację usług opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania.

Głównym celem Programu jest:

  1. wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem równoważnym,
  2. wsparcie finansowe gmin w zakresie realizacji usług opieki wytchnieniowej,
  3. czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację, wzmocnienie osobistego potencjału oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki poprzez wsparcie psychologiczne lub terapeutyczne, podniesienie poziomu kompetencji dotyczących wsparcia osoby niepełnosprawnej poprzez naukę technik wspomagania, pielęgnacji, prowadzenia działań rehabilitacyjnych w warunkach domowych i społecznych aspektów wsparcia osób niepełnosprawnych, zagadnienia profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Planuje się realizację zadania w okresie od czerwca 2021 do grudnia 2021 dla 11 osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym posiadającym aktualne orzeczenie poprzez czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację wzmocnienie osobistego potencjału oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki poprzez wsparcie psychologiczne lub terapeutyczne; podniesienie poziomu kompetencji dotyczących wsparcia osoby niepełnosprawnej poprzez naukę technik wspomagania, pielęgnacji, prowadzenia działań rehabilitacyjnych w warunkach domowych. Ponadto planuje się objęcie specjalistycznym poradnictwem w zakresie psychologicznych i społecznym aspektów wsparcia osób niepełnosprawnych, zagadnienia profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia które będzie realizowane we współpracy z DPS w Żyrzynie.

Zobacz w powiększeniu: Plakat informacyjny o dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Celowego

Flaga i Godło Polski

"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2021

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Solidarnościowego
Nazwa programu: Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021
Dofinansowanie: 16 575,00 zł
Całkowita wartość inwestycji: 16 575,00 zł

Gmina Kurów w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"– edycja 2021 otrzymała dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego na realizację programu.

Głównym celem Programu jest zapewnienie dostępności do usługi asystenta tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. Program adresowany jest dla 2 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Planuje się realizację zadania w okresie od czerwca 2021 do grudnia 2021. W ramach planowanego zadania przewiduje się objęcie 2 osób niepełnosprawnych usługami asystenta poprzez wyjścia, powroty lub dojazdy w wybrane przez uczestnika (np. dom, praca, placówki oświatowej i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe); zakupy, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji; załatwianie spraw urzędowych; nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami.

Realizacja Programu zakłada poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia, zapewnienie osobom niepełnosprawnym wsparcia oraz pomocy adekwatnej do potrzeb, umożliwienie zaangażowania osób niepełnosprawnych w życiu społecznym.

Zobacz w powiększeniu: Plakat informacyjny o dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Celowego