Fundusz Dróg Samorządowych

Flaga i Godło Polski

"Przebudowa drogi gminnej nr 107746L (Al. Lipowa) w miejscowości Olesin"

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego: Fundusz Dróg Samorządowych
Dofinansowanie: 680 393,00 zł
Całkowita wartość inwestycji: 1 360 786,66 zł

Cele:
Poprawa oraz zapewnienie efektywniejszego dostępu mieszkańców do obiektów i instytucji użyteczności publicznej, zlokalizowanych na terenie gminy Kurów i powiatu puławskiego.
Poprawa poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w szczególności poprawa bezpieczeństwa pieszych.
Usprawnienie transportu, zapewnienie spójności komunikacyjnej poprzez połączenie z drogą wojewódzką i powiatową oraz niedalekim przebiegiem drogi S 12/17.
Zwiększenie dostępności do terenów mieszkaniowych, działalności gospodarczej oraz przemysłowej i działających na tych terenach firm usługowo-przetwórczych, a także do terenu zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego.

Efekty:
Przebudowa drogi gminnej nr 107746L (Al. Lipowa) od km 0+012,69 do km 768,23 obejmująca budowę chodnika, budowę nowego oświetlenia drogowego tj. 25 stylizowanych latarni oświetleniowych wraz z oprawami ulicznymi typu LED, wykonanie warstwy wyrównawczej i ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej oraz obustronnego ścieku przykrawężnikowego z kostki brukowej betonowej. W celu odwodnienia drogi zaprojektowano odpowiednie spadki podłużne oraz poprzeczne umożliwiające odprowadzenie powierzchniowe wód opadowych do nowych wpustów deszczowych, a następnie do istniejącej kanalizacji deszczowej.
Na całym odcinku przewidziano do wykonania chodnik o nawierzchni z płytek chodnikowych betonowych, zjazdy indywidualne z kostki brukowej betonowej, opaskę z płytek chodnikowych, nowe miejsca postojowe, oznakowanie.

Powiększ grafikę: Tablica informacyjna o dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Celowego