Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Flaga i Godło Polski

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Przebudowa drogi gminnej nr 107737L w miejscowości Klementowice

Wartość dofinansowania: 350 201,54 zł
Wartość całkowita: 782 616,92 zł

Zadanie obejmuje wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 107737L na odc. od km 0+683,00 do km 1+673,00 wraz z mijankami (6 szt.) w km: 0+718,50, 0+851,50, 1+003,00, 1+255,50, 1+395,00 i 1+660,50 (poszerzenie szerokości jezdni na długości 25 m do 5,0 m) poprzez:

 1. Wykonanie na odcinku od km 0+683,00 do km 1+281,00 nawierzchni asfaltowej na jezdni poprzez ułożenie na istniejącej stabilizacji betonowej następujących w-w konstrukcyjnych:
  • warstwy górnej podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabiliz. mech. gr. 15 cm i szerokości 3,8 m (5,3 m na mijankach);
  • warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o gr. 4 cm i szerokości 3,6 m (5,1 m na mijankach);
  • warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm i szerokości 3,5 m (5,0 m na mijankach).
 2. Wykonanie na odcinku od km 1+281,00 do km 1+673,00 nowej konstrukcji nawierzchni asfaltowej poprzez ułożenie następujących w-w konstrukcyjnych:
  • warstwy dolnej podbudowy z kruszywa łamanego 0-63,0 mm stabiliz. mech. gr. 15 cm i szerokości 3,8 m (5,3 m na mijankach);
  • warstwy górnej podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabiliz. mech. gr. 15 cm i szerokości 3,8 m (5,3 m na mijankach);
  • warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o gr. 4 cm i szerokości 3,6m (5,1m na mijankach);
  • warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm i szerokości 3,5 m (5,0 m na mijankach).
 3. Wykonanie warstwy dolnej podbudowy z kruszywa łamanego 0-63,0 mm stabiliz. mech. gr. 15 cm na poszerzeniach i mijankach;
 4. Wykonanie wzdłuż krawędzi jezdni asfaltowej poboczy ulepszonych kruszywem łamanym o szer. 0,75 m;
 5. Uzupełnienie poboczy ziemnych na mijankach wraz z ich profilowaniem i zagęszczeniem;
 6. Wykonanie nowego oznakowania pionowego.
 7. Wykonanie tablicy informacyjnej.

Flaga i Godło Polski

Dofinansowano ze środków
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Przebudowa dróg gminnych nr 107721L i nr 107745L w miejscowości Szumów

Wartość dofinansowania: 519 736,10 zł
Wartość całkowita: 1 039 472,21 zł

Opis zadania:
Wykonanie m.in.:

 1. robót przygotowawczych i rozbiórkowych
 2. robót ziemnych
 3. odwodnienia korpusu drogowego
 4. podbudowy z kruszywa oraz z gruntu stabilizowanego cementem
 5. warstw wyrównawczych i nawierzchniowych z betonu asfaltowego
 6. nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej
 7. robót wykończeniowych w tym poboczy utwardzonych kruszywem
 8. oznakowania drogowego i ustawienia barier ochronnych
 9. ustawienia krawężników i obrzeży
 10. progów zwalniających z kostki brukowej betonowej w ilości 3 szt.

Flaga i Godło Polski

Dofinansowano ze środków
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Przebudowa drogi gminnej nr 107735L i nr 107727L w miejscowości Płonki

Wartość dofinansowania: 369 611,00 zł
Wartość całkowita: 739 222,08 zł

Opis zadania:
Wykonanie m.in.:

 • robót przygotowawczych
 • mechanicznego ścięcia zawyżonych poboczy ziemnych
 • robót ziemnych
 • opornika z kruszywa łamanego
 • nawierzchni jezdni asfaltowej poprzez wykonanie warstwy wyrównawczo-wiążącej i warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego
 • obustronnego pobocza z kruszywa
 • zjazdów z kruszywa
 • zjazdów o nawierzchni asfaltowej
 • oczyszczenia z namułu istniejących rowów
 • ustawienia barier energochłonnych
 • nowego oznakowania pionowego.

Flaga i Godło Polski

Dofinansowano ze środków
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Przebudowa dróg gminnych nr 107731L i nr 107736L w miejscowości Klementowice

Wartość dofinansowania: 218 858,00 zł
Wartość całkowita: 437 717,20 zł

Opis zadania:
Wykonanie m.in.:

 • warstwy odsączającej, podbudowy z kruszywa na poszerzeniach na projektowanych mijankach
 • w-wy podbudowy z kruszywa
 • warstwy wyrównawczo-wiążącej i warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego
 • ścieku korytkowego betonowego
 • zjazdów z kruszywa w miejscu istniejących zjazdów gruntowych
 • nakładki asfaltowej na zjazdach bitumicznych i betonowych
 • poboczy ulepszonych kruszywem
 • nowego oznakowania pionowego.