Logotypy Funduszy Europejskich - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Tytuł projektu: Montaż kolektorów słonecznych w Gminie Kurów

Projekt zlokalizowany na terenie woj. lubelskiego, w pow. puławskim, w gm. Kurów. Teren projektu obejmuje 18 miejscowości w gminie Kurów. Zakres projektu zakłada instalację 475 szt. zestawów kolektorów słonecznych w obiektach prywatnych do przygotowania C.W.U. o łącznej mocy 1,42MW. Projekt przewiduje również zaprojektowanie i wykonanie portalu internetowego, który będzie pełnił funkcje edukacyjne, promocyjne oraz oferował usługi on-line. Łączna liczba mieszkańców gminy Kurów korzystających z efektów realizacji projektu wyniesie ok. 1400 w 475 obiektach. Instalacje, będące przez cały okres trwałości (5 lat) własnością Gminy Kurów, będą usytuowane na budynkach stanowiących własność osób prywatnych, z którymi Gmina Kurów podpisała umowy użyczenia.

Głównym celem projektu jest zwiększenie stosowania OZE na terenie gminy Kurów.

Cele szczegółowe:

  • Cel 1: Upowszechnienie technologii wytwarzania czystej energii wśród mieszkańców poprzez powszechny montaż OZE na terenie gminy [475 szt. o łącznej mocy 1,42MW w 2018 r., produkcja 853,02 MWht w 2019 r.];
  • Cel 2: Redukcja zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego poprzez zmniejszenie emisji związków szkodliwych dzięki zwiększeniu udziału energii ze źródeł odnawialnych [290,90 t. ekwiwalentu CO2 / rok od 2019 r.];
  • Cel 3: Zmniejszenie obciążeń finansowych społeczności lokalnej wynikających z opłat za energię dzięki utworzeniu indywidualnych instalacji wykorzystujących OZE [475 instalacji od 2018 r.].

Numer umowy: RPLU.04.01.00-06-0082/16
Beneficjent: GMINA KURÓW
Wartość projektu: 4 954 551,00 PLN
Wydatki kwalifikowalne: 4 446 450,00 PLN
Wartość unijnego dofinansowania: 3 779 482,50 PLN
Poziom unijnego dofinansowania: 85,00 %
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2016-03-01
Data zakończenia realizacji projektu: 2019-07-31

Projekt realizowany przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Zalecenia i cennik usług serwisowych - kolektory słoneczne i pompy ciepła

pdfZalecenia3.76 MB

pdfCennik usług serwisowych (obowiązujący od 01.01.2022)436.97 KB