Cyfrowa Gmina

Logotypy Fundusze Europejskie Polska CyfrowaSfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Projekt Cyfrowa Gmina

Projekt finansowany jest całkowicie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Wartość projektu: 228 240,00 PLN.
Wartość dofinansowania: 228 240,00 PLN (100%).

Celem projektu jest zwiększenie zdolności gminy do stosowania najnowocześniejszych technologii cyfrowych, zwiększenie cyberbezpieczeństwa, rozbudowanie infrastruktury przetwarzania i dostarczania usług cyfrowych oraz uruchomienie systemu pracy zdalnej.

Opis projektu

Projekt skupia się głównie na podniesieniu poziomu cyberbezpieczeństwa, edukacji pracowników przez realizację następujących działań: zakup laptopów oraz doposażenie stanowisk pracowniczych w stacje robocze; zakup oprogramowania biurowego; zakup urządzenia NAS, a także oprogramowania backup. W ramach projektu przewidziano również realizację usług szkoleniowych w zakresie podstawowych aspektów cyberbezpieczeństwa dla urzędników, mających na celu podniesienie świadomości zagrożeń oraz umiejętności przeciwdziałania im w cyfrowym świecie oraz szkolenia dla kadry IT w zakresie obsługi sprzętu i oprogramowania. W ramach obszaru Cyberbezpieczeństwo przewidziano obligatoryjny zakup usługi przeprowadzenia diagnozy bezpieczeństwa oraz zakup specjalistycznego oprogramowania do zarządzania siecią i zasobami IT, a także zakup oprogramowania antywirusowego. Bezpieczeństwo sieci wewnętrznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Kurowie ma zostać podniesione dzięki wykorzystaniu urządzenia UTM. Inwestycja przewiduje także zakup usług doradczych dotyczących wsparcia urzędu w zakresie przygotowania opisów przedmiotu zamówienia i wsparcia technicznego na etapie realizacji grantu.

Efektem działań będzie rozwój potencjału cyfrowego JST oraz zwiększenie odporności na zagrożenia w warunkach kryzysu spowodowanego pandemią COVID-19. Cyfryzacja Urzędu Gminy Kurów będzie miała również wpływ na zagwarantowanie ciągłości działania, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa klientów i pracowników JST.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem inwestycji zostanie ona zrealizowana nie później niż do końca czerwca 2023 roku.