Panujące na zewnątrz wysokie temperatury powietrza mogą być przyczyną emisji tlenku węgla w mieszkaniach i domach. W dniach, gdy temperatura powietrza na zewnątrz jest bardzo wysoka, nagrzewają się dachy, kominy i przewody wentylacyjne. Gromadzi się w nich ciepłe powietrze, co skutkuje powstaniem w przewodach tzw. poduszki powietrznej, czyli braku ciągu. W skutek powyższego spaliny przedostają się do pomieszczeń mieszkalnych.

W czerwcu i lipcu na trenie woj. lubelskiego odnotowano 42 interwencje związane z emisją tlenku węgla w mieszkaniach. W interwencjach tych nie było osób poszkodowanych.

Większość zdarzeń dotycząca emisji tlenku węgla była zgłoszona do PSP po uruchomieniu się czujki tlenku węgla zainstalowanej w mieszkaniu. Zachęcamy więc do wyposażania swoich domostw w takie czujki – to może uratować życie!

Problem zagrożenia zatruciem tlenkiem węgla w upalne dni został również opisany na stronie Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

GOK logoGminny Ośrodek Kultury zaprasza do udziału w wakacyjnej szkole gry na gitarze.

Organizuje też wspólny wyjazd do Kozłówki w dniu 11 sierpnia.

W dniu 18 sierpnia odbędą się kolejne zajęcia modelarskie.

Logotyp Gminnego Ośrodka Kultury w KurowieGminny Ośrodek Kultury zaprasza na wycieczkę: Do Warszawy pociągiem, po stolicy metrem!

Program: wyjazd pociągiem ze stacji Puławy Miasto 24 lipca, godzina 7.46; Przejazd metrem: Warszawa Centralna – Pole Mokotowskie wysłuchanie koncertu w Łazienkach Królewskich, obiad, spacer wzdłuż Nowego Światu i Krakowskiego Przedmieścia. Powrót pociągiem Warszawa – Puławy.

Przewidywany koszt 130 zł.

Zgłoszenia: 692 861 360

Na podstawie art. 6c ust. 3c, 3e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1297) – dalej u.c.p.g., Wójt Gminy Kurów zawiadamia właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, położonych na terenie Gminy Kurów, o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, m. in. od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz zawarcia umowy z wykonawcą wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości z terenu Gminy Kurów" na okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

W związku z powyższym wyznacza się termin od 7 lipca 2022 r. do 12 września 2022 r. na:

  1. złożenie oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli właściciel nieruchomości jest objęty tym systemem;
  2. odwołanie oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli nieruchomość jest wyłączona z tego systemu na podstawie tego oświadczenia.

Baner promocyjny konkursu Świat się kręci wokół wsi

W imieniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który jest Organizatorem konkursu, zapraszamy do udziału w II ogólnopolskim, amatorskim konkursie filmowym "Świat się kręci wokół wsi". Nagraj i prześlij swój film do Organizatora konkursu. Pokaż, jak zmienia się polska wieś.

Jak się zgłosić?

Formularze zgłoszenia są przyjmowane do 28 września 2022 r., a filmy do 30 września 2022 r. Szczegóły znajdziesz na stronie MRiRW oraz na stronach Partnerów konkursu – ARiMR i KOWR.

Uprzejmie informuję, że zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t.j. Dz. U z 2022 r. poz. 147):

  1. Obowiązuje ustawowy zakaz kąpieli w obszarach wodnych do tego nieprzeznaczonych.
  2. Nie wolno kąpać się w stawach hodowlanych, ujęciach wody pitnej, zbiornikach przeciwpożarowych, gliniankach, przy śluzach, mostach, budowlach wodnych, rzekach, oczkach wodnych i szlakach żeglownych.
  3. Kąpiel dopuszczalna jest tylko w wyznaczonych obszarach wodnych odpowiednio oznakowanych i strzeżonych przez ratowników wodnych.
  4. Na terenie gminy Kurów kąpiel jest całkowicie zabroniona we wszystkich otwartych zbiornikach wodnych oraz rzekach Kurówka i Białka ze względów bezpieczeństwa.

W związku z powyższym proszę właścicieli obszarów wodnych o odpowiednie ich oznakowanie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r. ( Dz. U z 2012 r. poz. 286 z późn. zm.) w celu zapewnienia bezpieczeństwa na tych obiektach.

Wójt Gminy Kurów
/-/ Arkadiusz Małecki

Grafika ilustracyjna- EKUZ - Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

Wakacje zbliżają się wielkimi krokami, a wraz z nimi wyjazdy. Osoby, które planują urlop za granicą, a nie mają Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), powinny złożyć wniosek o wydanie takiej karty. Dzięki EKUZ, w razie nagłej choroby, można skorzystać z niezbędnego leczenia, bez konieczności natychmiastowego powrotu do kraju.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest unijnym dokumentem, który potwierdza prawo do świadczeń medycznych osób ubezpieczonych.

Karta EKUZ daje prawo do leczenia niezbędnego i nieplanowanego w czasie pobytu za granicą. EKUZ jest honorowana w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz EFTA (Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii).

Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie rozpoczął już nabór uchodźców wojennych z Ukrainy chcących podjąć naukę języka polskiego. Udział jest oczywiście bezpłatny, a realizowany przez UM WL projekt finansowany jest z Funduszy Europejskich.

Rekrutacja uczestników prowadzona jest za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

Zainteresowani znajdą na niej Regulamin uczestnictwa oraz formularz zgłoszeniowy. Wszystkie dokumenty dostępne są także w ukraińskiej wersji językowej.

Szanowni Państwo! Zapraszamy do udziału w projekcie "Biznes Lubelskie". Uczestnikom/Uczestniczkom w ramach projektu oferujemy BEZZWROTNE DOTACJE na otwarcie własnej działalności gospodarczej, wsparcie finansowe w trakcie jej prowadzenia oraz profesjonalne szkolenia.

Po zakończonym udziale we wsparciu szkoleniowym Uczestnik projektu może ubiegać się o udzielenie:

  • wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 23 050,00 PLN udzielane w formie stawki jednostkowej
  • wsparcia pomostowego finansowego na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z prowadzoną działalnością wypłacanego przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia. Maksymalna wartość wsparcia pomostowego przewidziana wnioskiem o dofinansowanie wynosi: 2 800,00 PLN miesięcznie.