ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

ARR - Agencja Rynku Rolnego

BIP - Biuletyn Informacji Publicznej

CEIDG - Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

DUWL (Dz. Urz. Woj. Lub.) - Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

Dz. U.  - Dziennik Ustaw

ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

ESP - Elektroniczna Skrzynka Podawcza

GO - Gospodarka odpadami

IMGW-PIB - Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy

KBW - Krajowe Biuro Wyborcze

KOWR - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

KRUS - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

LGD - Lokalna Grupa Działania

LUW - Lubelski Urząd Wojewódzki

MPZP - Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

MRiRW - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

NIK - Najwyższa Izba Kontroli

OKW - Okręgowa Komisja Wyborcza

OPP - Organizacja Pożytku Publicznego

OSP - Ochotnicza Straż Pożarna

PGN - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

PKW - Państwowa Komisja Wyborcza

PO PŻ - Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

PROW - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PUP - Powiatowy Urząd Pracy

PZ - Profil Zaufany

RG - Rada Gminy

RIO - Regionalna Izba Obrachunkowa

RSO - Regionalny System Ostrzegania

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

SKO - Samorządowe Kolegium Odwoławcze

TERYT - Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju prowadzony przez Główny Urząd Statystyczny

UE - Unia Europejska

UG - Urząd Gminy

USC - Urząd Stanu Cywilnego

UMWL - Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

ZUK - Zakład Usług Komunalnych

Jednostki organizacyjne

GBP - Gminna Biblioteka Publiczna

GOK - Gminny Ośrodek Kultury

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej