Funkcję Wójta Gminy sprawuje Arkadiusz Małecki
Tel: (81) 88-11-151

 1. Kierownikiem Urzędu jest Wójt, który wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych.
 2. Wójt kieruje Urzędem Gminy przy pomocy Zastępcy Wójta, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy oraz kierowników komórek organizacyjnych.
 3. W zakresie ustalonym ustawami, Wójt może powierzyć prowadzenie spraw w swoim imieniu sekretarzowi gminy.
 4. Kierownicy komórek organizacyjnych zajmują kierownicze stanowiska w Urzędzie i ponoszą odpowiedzialność za terminowe i zgodne z prawem załatwianie spraw z zakresu działania referatu, którym kierują.

Do kompetencji Wójta należy w szczególności:

 1. Kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i kierowanie Urzędem;
 2. Reprezentowanie Gminy i Urzędu na zewnątrz;
 3. Wydawanie decyzji z zakresu administracji publicznej;
 4. Udzielanie upoważnień w sprawach należących do jego wyłącznej kompetencji;
 5. Podejmowanie czynności w sprawach niecierpiących zwłoki związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego;
 6. Składania oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności gminy;
 7. Upoważnianie pracowników Urzędu do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
 8. Wydawanie zarządzeń wprowadzających w życie regulaminy dotyczące działalności gminy;
 9. Realizowanie polityki kadrowej w urzędzie oraz jednostkach organizacyjnych gminy;
 10. Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz podejmowanie innych czynności z zakresu prawa pracy;
 11. Podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów;
 12. Wykonywanie uchwał Rady;
 13. Przedkładanie na sesję Rady sprawozdań z realizacji uchwał i podejmowanych działań bieżących oraz przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady;
 14. Koordynowanie działalności służb użyteczności publicznej i przedsiębiorstw komunalnych;
 15. Uczestniczenie w pracach związków i porozumień międzygminnych;
 16. Prowadzenie gospodarki finansowej gminy;
 17. Czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu;
 18. Udzielanie odpowiedzi na wnioski posłów i senatorów oraz na pytania i interpelacje radnych;
 19. Wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Wójta przepisami prawa i uchwałami Rady;
 20. Realizowanie czynności prawnych wynikających z ustawy o ochronie informacji niejawnych;
 21. Wykonywanie zadań Szefa Obrony Cywilnej Gminy Kurów;
 22. Przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkobierców;
 23. Dekretowanie korespondencji wpływającej do Urzędu;
 24. Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad stanowiskami: Skarbnik, Zastępca Wójta, Sekretarz, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Kierownik Referatu Inwestycji, Środków Pomocowych i Oświaty, Kierownik Referatu Podatkowego oraz Stanowisko ds. Organizacyjnych, Kadr i Rady Gminy.