Funkcję Zastępcy Wójta sprawuje Marcin Chmurzyński
Tel: (81) 88-11-151

Do zadań Zastępcy Wójta należy:

 1. Zastępstwo Wójta podczas jego nieobecności;
 2. Wydawanie decyzji administracyjnych z upoważnienia Wójta;
 3. Sprawowanie nadzoru nad:
  1. Stanowiskiem ds. obsługi informatycznej i Promocji Gminy,
  2. Obsługą prawną,
  3. Pomocą administracyjną dla Referatów i Samodzielnych stanowisk jednoosobowych Urzędu Gminy Kurów;
 4. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych dotyczących inwestycji gminnych zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, a w szczególności:
  1. przygotowywanie opisu przedmiotu zamówienia publicznego w sposób nieutrudniający uczciwej konkurencji,
  2. rzetelne i staranne ustalanie wartości zamówienia publicznego lub jego części w celu ustalenia obowiązku stosowania przepisów o zamówieniach publicznych, w tym właściwego trybu udzielenia zamówienia publicznego lub zastosowania przepisów dotyczących zamówienia o niższej wartości,
  3. przygotowanie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób związany z przedmiotem zamówienia i proporcjonalny do przedmiotu zamówienia,
  4. określanie kryteriów oceny ofert wyłącznie zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych,
  5. terminowe przekazywanie ogłoszeń do zamieszczenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, terminowe zamieszczanie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu, ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu lub ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
 5. Udzielanie pomocy w zakresie prowadzenia prac związanych z realizacją przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych jednostkom organizacyjnym Gminy Kurów;
 6. Sporządzanie projektów umów na wykonanie inwestycji i terminowe przedkładanie ich wójtowi gminy do podpisu;
 7. Nadzór nad terminowym realizowaniem inwestycji, nadzór nad terminowym zwrotem należytego zabezpieczenia wykonania umów, nadzór nad terminowym zwrotem wadium;
 8. Nadzór nad opracowywaniem wniosków w zakresie uzyskania pomocy finansowej ze środków krajowych i zagranicznych na zadania inwestycyjne i projekty nie inwestycyjne;
 9. Terminowe i rzetelne sporządzanie sprawozdań merytorycznych z wykonania i stanu prowadzonych na terenie gminy inwestycji.

Przez nieobecność Wójta o której mowa w § 13 ust. 1 należy rozumieć nieobecność spowodowana urlopem lub inną usprawiedliwiona nieobecność w rozumieniu art. 41 kodeksu pracy a także okresy wykonywania przez Wójta obowiązków służbowych poza siedzibą Urzędu.

W sprawach powierzonych Zastępca Wójta realizuje kompetencje Wójta, jako organu wykonawczego Gminy.