Funkcję Sekretarza od 1.08.2012 r. sprawuje Barbara Nowacka
Tel: (081) 88-11-151

Sekretarz Gminy organizuje i nadzoruje warunki sprawnego funkcjonowania Urzędu. Do zadań Sekretarza należy w szczególności:

 1. Zapewnienie działania urzędu i zgodności wydawanych decyzji z obowiązującymi przepisami prawa;
 2. Organizacja pracy Urzędu Gminy i koordynowanie działań podejmowanych przez komórki organizacyjne;
 3. Nadzorowanie przestrzegania zasady rzetelnego i terminowego załatwiania spraw obywateli;
 4. Przedstawianie wójtowi propozycji do określenia zakresów czynności pracowników urzędu;
 5. Zapewnienie skutecznego sposobu publikacji aktów prawa miejscowego oraz ogłaszania obwieszczeń i wszelkich informacji o charakterze publicznym na terenie gminy;
 6. Organizowanie współdziałania z sołectwami oraz innymi jednostkami organizacyjnymi gminy;
 7. Inicjowanie i tworzenie warunków podnoszenia kwalifikacji pracowników samorządowych;
 8. Prowadzenie rejestru skarg i wniosków;
 9. Prowadzenie ewidencji umów;
 10. Prowadzenie oświadczeń majątkowych;
 11. Prowadzenie dziennika kontroli zewnętrznych;
 12. Koordynowanie prowadzenia i nadzór nad kontrolą zarządczą;
 13. Opracowywanie projektu Statutu Gminy i Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy;
 14. Przedkładanie Wójtowi propozycji materiałów na posiedzenia Rady i jej Komisji;
 15. Współpraca z Przewodniczącym Rady przy przygotowaniu sesji Rady i nadzór nad właściwym przygotowaniem materiałów dla radnych;
 16. Akceptacja projektów uchwał oraz tekstów jednolitych uchwał przygotowanych przez pracowników merytorycznych;
 17. Nadzór nad wykonywaniem uchwał Rady, zarządzeń Wójta;
 18. Prowadzenie centralnego rejestru zarządzeń Wójta oraz zapewnienie ich właściwego wewnętrznego obiegu w Urzędzie;
 19. Obsługę administracyjną Rady, jej komisji oraz Przewodniczącego Rady;
 20. Nadzór nad przygotowaniem posiedzeń Rady i komisji, czuwanie nad terminowym przekazywaniem materiałów na posiedzenia przez stanowiska merytoryczne;
 21. Prowadzenie rejestru przepisów gminnych oraz uchwał Rady;
 22. Prowadzenie prac związanych z ogłaszaniem przepisów gminnych i udostępnianiem ich zbioru do powszechnego wglądu;
 23. Prowadzenie rejestru wniosków i interpelacji radnych, czuwanie nad ich terminowym załatwieniem;
 24. Prowadzenie zbioru umów i porozumień zawieranych przez Gminę z organami administracji państwowej lub samorządowej w zakresie realizacji zadań Gminy i monitorowanie ich wykonania;
 25. Zapewnienie opiniowania projektów uchwał przez Komisje Rady w przypadkach określonych przepisami;
 26. Przygotowywanie projektów uchwał z inicjatywy Przewodniczącego Rady regulujących funkcjonowanie Rady;
 27. Prowadzenie rejestru petycji, postulatów, inicjatyw obywatelskich i zapewnienie terminowości oraz prawidłowości ich załatwiania;
 28. Prowadzenie rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej oraz nadzór nad terminowością i prawidłowością ich wykonania;
 29. Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny pracy w Urzędzie, przestrzeganiem przepisów ustawy o pracownikach samorządowych oraz kodeksu postępowania administracyjnego, zasad określonych w Regulaminie Urzędu oraz innych wewnętrznych aktach prawnych Wójta Gminy;
 30. Sprawowanie nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem obsługi kancelaryjnej Urzędu, obiegiem dokumentów i przepływem informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami i stanowiskami pracy w Urzędzie;
 31. Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem tajemnicy państwowej i służbowej przez pracowników Urzędu;
 32. Utrzymanie bieżącego kontaktu z pracownikami Urzędu w sprawach:
  1. warunków pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy,
  2. ochrony zdrowia pracowników i wypoczynku,
  3. świadczeń socjalnych,
  4. podwyższania kwalifikacji zawodowych;
 33. Opracowywanie projektów zakresów czynności stanowisk pracy (za wyjątkiem stanowisk pracy podporządkowanych Skarbnikowi Gminy);
 34. Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między pracownikami na tle realizacji zadań Urzędu;
 35. Opracowywanie i prowadzenie spraw związanych z realizacją "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy" zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt;
 36. Nadzór nad wdrożeniem i przestrzeganiem Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych – RODO;
 37. Nadzór nad organizacją i procesem przygotowania wyborów;
 38. Prowadzenie spraw dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, udzielania pierwszej pomocy oraz ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:
  1. okresowa analiza stanu bhp,
  2. stwierdzanie zagrożeń zawodowych,
  3. przeprowadzanie kontroli warunków pracy, zgłaszanie wniosków dotyczących poprawy stanu bhp,
  4. przygotowywanie projektów wewnętrznych zarządzeń instrukcji dotyczących BHP,
  5. rejestracja, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz wyników badań środowiska pracy,
  6. udział w dochodzeniach powypadkowych,
  7. współdziałanie z inspekcją pracy,
  8. szkolenie nowoprzyjętych pracowników Urzędu oraz współdziałanie w organizowaniu szkoleń okresowych pracowników w zakresie BHP i bezpieczeństwa p. pożarowego
 39. Opracowywanie i wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

W sprawach powierzonych Sekretarz realizuje kompetencje Wójta, jako organu wykonawczego Gminy