Funkcję Skarbnika od 16.09.2019 r. sprawuje Aleksandra Podleśna
Tel: (81) 88-11-151

Skarbnik wykonuje obowiązki głównego księgowego budżetu.

W celu realizacji swoich zadań Skarbnik ma prawo żądać od kierowników innych komórek organizacyjnych Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych udzielania w formie ustnej lub pisemnej niezbędnych informacji i wyjaśnień, jak również udostępnienia do wglądu dokumentów i wyliczeń będących źródłem tych informacji i wyjaśnień, jak również ma prawo wnioskować do Wójta o określenie trybu, zgodnie, z którym mają być wykonywane przez inne komórki organizacyjne jednostki prace niezbędne do zapewnienia prawidłowości gospodarki finansowej oraz ewidencji księgowej, kalkulacji kosztów i sprawozdawczości finansowej.

Do zadań Skarbnika należy w szczególności:

 1. Opracowywanie projektów budżetu gminy;
 2. Sprawowanie nadzoru oraz kontrola wykonania budżetu;
 3. Kontrasygnata czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych;
 4. Opiniowanie decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu;
 5. Prowadzenie rachunkowości budżetu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami:
  1. zorganizowanie sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwizowania i kontroli dokumentów,
  2. bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości oraz sporządzanie kalkulacji wynikowej kosztów wykonywanych zadań i sprawozdawczości finansowej,
  3. nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości wykonywanych przez referat finansowo - księgowy i podatkowy oraz jednostki i zakłady budżetowe;
 6. Prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami:
  1. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
  2. zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez Urząd,
  3. przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
  4. nadzór nad terminowym ściąganiem należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz opłaty zobowiązań;
 7. Dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej:
  1. wstępnej, bieżącej i następnej kontroli funkcjonalnej w zakresie powierzonych spraw,
  2. wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonywania budżetu i jego zmian,
  3. następnej kontroli operacji stanowiących przedmiot księgowania;
 8. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Wójta dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności: zakładowego planu kont, obiegu dokumentów (dowodów księgowych), zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji;
 9. Opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i ich analiza;
 10. Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad:
  1. Stanowiskiem ds. Księgowości Budżetowej i Podatkowej,
  2. Stanowiskiem ds. Księgowości i Ewidencji Środków Zewnętrznych,
  3. Stanowiskiem ds. Księgowości i Sprawozdawczości Budżetowej,
  4. Stanowiskiem ds. Księgowości i Płac;
 11. Opracowywanie zakresów czynności na stanowiska objęte bezpośrednim nadzorem;
 12. Uczestniczenie w pracach Rady Gminy;
 13. Przygotowanie projektów uchwał w zakresie w/w powierzonych zadań.